hachinoBlog

hachinobuのエンジニアライフ

retinaディスプレイかどうかの判定

[[UIScreen mainScreen] scale]

で取得した値が2.0の場合はretinaディスプレイ搭載機種。
iPadiPhoneかの判別を先にしてあげてから

if([[UIScreen mainScreen] scale] == 2.0f) {
   //Retina

} else {
   //Not Retina

}

でretinaかどうか判定するのがよろし